Regulaminy sklepu Alpinasportowa.pl

Regulamin sklepu internetowego alpinasportowa.pl

Regulamin sklepu internetowego
alpinasportowa.pl

 • 1
  Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy alpinasportowa.pl, dostępny pod adresem internetowym www. alpinasportowa.pl  sklep prowadzony jest przez firmę MGB SPORT Joanna Burzyńska, NIP: 5222636043, REGON 384595694 pod adresem ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa.
 2. Adres rejestrowy firmy: MGB SPORT Joanna Burzyńska, ul. Bolkowska 4/17 01-466 Warszawa
 3. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez alpinasportowa.pl, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 • 2
  Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.alpinasportowa.pl
 2. Sprzedawca – MGB SPORT Joanna Burzyńska, ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa, NIP: 5222636043, REGON 384595694
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Operator płatnościSystem płatności Przelewy24: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PayPro S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 • 3
  Kontakt ze Sklepem
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@alpinasportowa.pl
  2. Pisemnie na adres: MGB SPORT Joanna Burzyńska, ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa
  3. Telefonicznie pod numerem: 502 431 471 oraz 505 456 404 w godz. 9.oo-18.oo w dni robocze.
 2. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy ING: 62 1050 1025 1000 0097 2035 0058
 • 4
  Zagadnienia techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. Oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.
 • 5
  Informacje ogólne
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
 • 6
  Zakładanie Konta w Sklepie
 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
 • 7
  Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, dodać pozostałe Produkty do koszyka, przejść do koszyka przy pomocy przycisku „Przejdź do koszyka”, po zakończeniu wyboru produktów, wcisnąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  • Wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
  • Wpisać dane do faktury, jeżeli ma być wystawiona faktura
  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
  • Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  • Potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 2. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  • Przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz rejestracji, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz zaznaczyć pole „Utwórz konto”,
  • Przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  • Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
  • Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  • Potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 • 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Wysyłka kurierem
 • Wysyłka do paczkomatu
 • Odbiór osobisty
 1. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne,
 • Za pobraniem, to jest gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej
 • Przy odbiorze osobistym Produktu w Sklepie
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu i w formularzu zamówienia.
 • 9
  Wykonanie umowy sprzedaży
 1. W celu zakupu produktu, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  • Dodać Produkt do koszyka, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • Z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • Wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  • Zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,
  • Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy
  • Kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.

Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie zakupionego produktu

 1. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,
  • Przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
  • Przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę wybranego Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Dostawa kupionego Produktu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.
 5. Zamówienia złożone do godz. 12:00 wysyłamy tego samego dnia roboczego
 6. Zamówienia złożone po godz. 12:00 wysyłamy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Klienta odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ newsletter) znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 9 ust. 8 regulaminu.
 3. Klient, który zarejestrował swoje konto na stronie Sklepu rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Sprzedawcy adresu e-mail, którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Sprzedawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.
 • 10
  Reklamacje
 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klienta, w przypadku zastrzeżeń, co do jakości Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wskazany adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 24 miesięcy od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę. Może, ale nie musi wykorzystać do tego wzór dokumentu reklamacyjnego umieszczonego na stronie www.alpinasportowa.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz paragonem lub innym dowodem wpłaty
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca dokona naprawy lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku, jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.
 6. Reklamacji nie podlegają:
  – uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji Produktu,
  – uszkodzenia wynikłe z zużywania się Produktu,
  – Produkty używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  – wygoda Produktu.
 • 11
  Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 3. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: www.alpinasportowa.pl. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 4. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wartość zakupionego Produktu oraz najniższy koszt dostawy obowiązujący w cenniku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • 12
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • Do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • Skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Ewentualne sprawy sporne pomiędzy Sklepem a Zamawiającym, po wyczerpaniu się możliwości polubownego ich rozwiązania, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby sklepu lub miejsca zamieszkania Klienta
 • 13
  Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: www.alpinasportowa.pl

 • 14
  Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Data publikacji regulaminu 1 stycznia 2020 r.

 

Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszej witryny i usług online;

 • Skąd pozyskujemy dane;
 • Co robimy z tymi danymi;
 • W jaki sposób przechowujemy dane;
 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane;
 • Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;
 • Oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MGB SPORT Joanna Burzyńska, ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa, nick Allegro „MGBSPORT” (zwany dalej: „my”, „nas”, „nasz”, „MGBSPORT”, „alpinasportowa”, „Sklep”, „Sprzedawca” itd.), NIP: 5222636043, REGON 384595694

 

 • 1
  Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – MGB SPORT Joanna Burzyńska, ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa, NIP: 5222636043, REGON 384595694
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.alpinasportowa.pl,
 3. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.alpinasportowa.pl oraz www.mgbsport.pl
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Sklepu i/lub dokonuje zakupu Produktu
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • 2
  Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz płatności
 3. Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika, gdy dokonuje zakupu Produktu na naszej stronie internetowej oraz poprzez aukcje Allegro, korzysta z naszej witryny internetowej lub kontaktuje się z nami bezpośrednio.
 4. W zależności od łączących Cię z Administratorem relacji, Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),
 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej lub w serwisie Allegro, w szczególności formularza zamówienia i formularza zapisu na newsletter.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz przez telefon
 3. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia, poczty, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz przez telefon przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu, serwisu Allegro lub bezpośrednio. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika poprzez serwis Allegro oraz w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter lub poprzez serwis Allegro..
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną
 8. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.7, w tym w szczególności :
  1. prawo dostępu do danych
  2. prawo do poprawienia danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  6. prawo do przenoszenia danych
 • 3
  Gromadzone informacje
 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej, Sklep oraz poprzez serwis Allegro automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz system Google Analytics, a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa oraz Sklep. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej oraz Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową oraz Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • 4
  Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej oraz Sklepu
 2. Monitorowania stanu sesji,
 3. Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika lub analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej oraz Sklepu,
 4. Realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej oraz realizacji zamówień złożonych w Sklepie, za pośrednictwem wiadomości e-mail, mediów społecznościowych  przez telefon oraz poprzez serwis Allegro)
 5. Skontaktowania się z Użytkownikiem w przypadku doprecyzowania złożonego zamówienia w Sklepie, za pośrednictwem wiadomości e-mail, mediów społecznościowych  przez telefon lub poprzez serwis Allegro: wysyłamy użytkownikowi wiadomości na temat zamówionych usług oraz ich ewentualnych zmian. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania;
 6. Komunikacji w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane Użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta; 
 7. A także w celach statystycznych i marketingowych: od czasu do czasu będziemy wysyłać Użytkownikowi drogą elektroniczną informacje o promocjach. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości na etapie złożenia zamówienia w Sklepie oraz poprzez serwis Allegro. Ponadto każda przesłana przez nas elektroniczna wiadomość marketingowa będzie zawierać informację o możliwości zrezygnowania z dalszego otrzymywania od nas bezpośrednich materiałów marketingowych.
 1. Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.
 2. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne do zawarcia z użytkownikiem umowy i wykonania tej umowy.
 3. Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku, co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość  realizacji tych celów za pomocą innych środków.
 5. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji umowy lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań, etc
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • 5

Bezpieczeństwo i udostępnianie danych osobowych

 1. Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie
 3. Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim, takim jak: Podmiotom obsługującym płatności internetowe, karty kredytowe i debetowe, które umożliwiają dokonywanie płatności oraz zaufanym dostawcom usług transportowych w celu realizacji Umowy. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych. 
 4. Powołaliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru w dowolnym momencie. Główny organ nadzoru ochrony danych kontrolujący firmę MGB SPORT Joanna Burzyska jako administratora danych to Joanna Burzyńska, telefon kontaktowy: 502 431 471, adres email: j.burzynska@mgbsport.pl
 • 6
  Postanowienia końcowe
 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: sklep@alpinasportowa.pl

 

 

Opublikowano dnia 1.01.2020 r.

Regulaminy promocji sklepu internetowego