Regulamin sklepu internetowego
alpinasportowa.pl

 • 1
  Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy alpinasportowa.pl, dostępny pod adresem internetowym www. alpinasportowa.pl  sklep prowadzony jest przez firmę MGB SPORT Joanna Burzyńska, NIP: 5222636043, REGON 384595694 pod adresem ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra rozwoju, pracy i technologii.
 2. Adres rejestrowy firmy: MGB SPORT Joanna Burzyńska, ul. Bolkowska 4/17 01-466 Warszawa
 3. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez alpinasportowa.pl, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 • 2
  Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.alpinasportowa.pl
 2. Sprzedawca – MGB SPORT Joanna Burzyńska, ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa, NIP: 5222636043, REGON 384595694
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Operator płatnościSystem płatności Przelewy24: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PayPro S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. System płatności iMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 • 3
  Kontakt ze Sklepem
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@alpinasportowa.pl
  2. Pisemnie na adres: MGB SPORT Joanna Burzyńska, ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa
  3. Telefonicznie pod numerem: 791 366 633 w godz. 10.oo-18.oo w dni robocze.
 2. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy ING: 62 1050 1025 1000 0097 2035 0058
 • 4
  Zagadnienia techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. Oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.
 • 5
  Informacje ogólne
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
 • 6
  Zakładanie Konta w Sklepie
 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
 • 7
  Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, dodać pozostałe Produkty do koszyka, przejść do koszyka przy pomocy przycisku „Przejdź do koszyka”, po zakończeniu wyboru produktów, wcisnąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  • Wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
  • Wpisać dane do faktury, jeżeli ma być wystawiona faktura
  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
  • Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  • Potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 2. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  • Przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz rejestracji, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz zaznaczyć pole „Utwórz konto”,
  • Przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  • Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
  • Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  • Potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 • 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Wysyłka kurierem (przedpłata 16 zł, za pobraniem 20 zł)
 • Wysyłka do paczkomatu (14,50 zł lub gratis w przypadku zamówienia powyżej 150 zł)
 • Odbiór osobisty
 1. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
 • Płatność BLIK
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”
 • Płatność kartą płatniczą
 • Płatność odroczona za pośrednictwem systemu płatności imoje
 • Za pobraniem, to jest gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej
 • Przy odbiorze osobistym Produktu w Sklepie
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu i w formularzu zamówienia.
 • 9
  Wykonanie umowy sprzedaży
 1. W celu zakupu produktu, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  • Dodać Produkt do koszyka, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • Z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • Wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  • Zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,
  • Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy
  • Kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.

Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie zakupionego produktu

 1. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,
  • Przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
  • Przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę wybranego Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Dostawa kupionego Produktu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.
 5. Zamówienia złożone do godz. 12:00 wysyłamy tego samego dnia roboczego
 6. Zamówienia złożone po godz. 12:00 wysyłamy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Klienta odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ newsletter) znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 9 ust. 8 regulaminu.
 3. Klient, który zarejestrował swoje konto na stronie Sklepu rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Sprzedawcy adresu e-mail, którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Sprzedawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.
 • 10
  Reklamacje/ Gwarancja
 1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte 24 miesieczną gwarancją producenta
 2. Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta  oraz Przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością , jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, który nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego (art. 558 kc.).
 4. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wskazany adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 24 miesięcy od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę. Może, ale nie musi wykorzystać do tego wzór dokumentu reklamacyjnego umieszczonego na stronie www.alpinasportowa.pl
 5. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz paragonem lub innym dowodem wpłaty
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu Gwarancji przez Sprzedawcę to 30 dni od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca dokona naprawy lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku, jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.
 8. Reklamacji nie podlegają:
  – uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji Produktu,
  – uszkodzenia wynikłe z zużywania się Produktu,
  – Produkty używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  – wygoda Produktu.
 • 11
  Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 3. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: www.alpinasportowa.pl. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 4. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wartość zakupionego Produktu oraz najniższy koszt dostawy obowiązujący w cenniku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący
 8.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Klienci odpowiadają za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.
 • 12
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • Do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • Skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Ewentualne sprawy sporne pomiędzy Sklepem a Zamawiającym, po wyczerpaniu się możliwości polubownego ich rozwiązania, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby sklepu lub miejsca zamieszkania Klienta
 • 13
  Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: www.alpinasportowa.pl

 • 14
  Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Data publikacji regulaminu 1 stycznia 2020 r.